C#“动态”无法访问在另一个程序集中声明的匿名类型的属性[重复]

||                                                                                                                   这个问题已经在这里有了答案:                                                      
已邀请:
属性名称区分大小写。 Foo()的调用者可以使用
new {id=42 ...}
吗?     

要回复问题请先登录注册