C#中的模数运算符

我们可以使用哪个函数来查找浮点值的模数?     
已邀请:
可能是某个地方的功能,但以下内容相当简单:
a - b*(Math.Floor(a/b))
a % b
旧C中的
math.h
具有
fmod
功能。 c#甚至允许你使用它吗?我也不知道。 PS - 你确定
%
操作员不起作用吗?     
浮点/双精度值绝不是精确值,因此
%
运算符不会始终如一。使用
decimal
代替模数运算符对实数进行处理。
 decimal a, b c;
 a = 32.3M;
 b = 3.23M;

 c = a % b; //c should be zero.
编辑 在MSDN上检查避免模数运算符的类型为float和double section(页面底部)。     
使用标准模运算符%是否有问题?
double c = a%b; 
    
  float x = 5.1F;
  float y = 2.3F;
  float t = x % y;        
    

要回复问题请先登录注册